ดาวน์โหลดสื่อ

ดาวน์โหลดไฟล์ word แก้ไขได้ วิจัยในชั้นเรียน 5 บท โดยนายชุมพล ชารีแสน

ดาวน์โหลดไฟล์ word แก้ไขได้ วิจัยในชั้นเรียน 5 บท โดยนายชุมพล ชารีแสน

สวัสดีครับคุณครูทุกท่าน วันนี้ สื่อการสอนฟรี ดอทคอม ขอนำเสนอไฟล์ word แก้ไขได้ วิจัยในชั้นเรียน 5 บท โดยนายชุมพล ชารีแสน
เว็บไซต์สื่อการสอนฟรี ดอทคอม ของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าไฟล์ไฟล์ word แก้ไขได้ วิจัยในชั้นเรียน 5 บท โดยนายชุมพล ชารีแสน จะเป็นประโยชน์ ไม่มากก็น้อยสำหรับคุณครูทุกท่าน หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ ด้วยนะครับ

วิจัยในชั้นเรียน 5 บท โดยนายชุมพล ชารีแสน

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง             การพัฒนาและส่งเสริมความมุ่งมั่นในการทำงานของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนดอนจานวิทยาคม   ที่เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

ผู้วิจัย                นายชุมพล  ชารีแสน ครู คศ. 1

ปีที่ทำการวิจัย    2553

            การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ความมุ่งมั่นในการทำงาน 2. ศึกษาพฤติกรรมการทำงานของนักเรียน ก่อนและหลัง ใช้ข้อตกลงในการทำงานร่วมกัน  3. ศึกษาผลการประเมินตนเองของนักเรียน เรื่อง ความมุ่งมั่นในการทำงาน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  ที่เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม   ปีการศึกษา 2553   จำนวน 1 ห้อง รวม 33  คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการทำงานตามข้อตกลงของชั้นเรียน แบบสอบถามความคิดเห็น สำหรับการประเมินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมุ่งมั่นในการทำงาน และแบบประเมินตนเอง เรื่องความมุ่งมั่นในการทำงานของนักเรียน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

            ผลการศึกษาวิจัยพบว่า

            1. ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมุ่งมั่นในการทำงาน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (

) เท่ากับ 4.61 และค่า S.D. เท่ากับ 0.23

            2. พฤติกรรมความมุ่งมั่นในการทำงาน ของนักเรียนก่อนและหลังใช้ข้อตกลงแตกต่างกัน หลังใช้ข้อตกลงของชั้นเรียน นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงานเพิ่มมากขึ้น กว่าก่อนการใช้ข้อตกลงของชั้นเรียน โดยนักเรียนมีพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการทำงานเพิ่มมากขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 30.84 และเข้าห้องเรียนสายลดลงเหลือเฉลี่ยร้อย 15.00

            3. ผลการประเมินตนเองของนักเรียน เรื่อง ความมุ่งมั่นในการทำงาน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.89 และค่า S.D. เท่ากับ 0.35

กิตติกรรมประกาศ

            การศึกษาวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมุ่งมั่นในการทำงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 

ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต3 จังหวัดกาฬสินธุ์  สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ก็เพราะเกิดจากความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่ม  ปีการศึกษา 2553   โรงเรียนดอนจานวิทยาคม   ทั้ง 33 คน  ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง และผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ผู้ศึกษา วิจัยจึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย

            หวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยชั้นเรียนนี้ คงจะเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

ชุมพล  ชารีแสน

                                                                                                                             31  มีนาคม  2553

ขอบคุณที่มา :: ใบงาน คณิต ไทย อังกฤษ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button