สื่อการสอนฟรี

ขอเชิญสมัครคัดเลือก ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 13 ปี 2567 ครูผู้อารี รับมือโลกเดือดแต่ใจไม่เดือด เปิดรับสมัคร ๑๖ พฤษภาคม – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

ขอเชิญสมัครคัดเลือก ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 13 ปี 2567 ครูผู้อารี รับมือโลกเดือดแต่ใจไม่เดือด เปิดรับสมัคร ๑๖ พฤษภาคม – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา๒๕๖๗ (รุ่นที่๑๓)
“ ครูผู้อารี รับมือโลกเดือดแต่ใจไม่เดือด ”

วัตถุประสงค์ ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา๒๕๖๗ (รุ่นที่๑๓)
“ครูผู้อารี รับมือโลกเดือดแต่ใจไม่เดือด”

๑.เพื่อให้ครูได้เรียนรู้วิถีชีวิตที่ผาสุก ปลอดอบายมุข ผ่านประสบการณ์ตรงของชุมชนราชธานีอโศก
ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อศิษย์ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์
๒.เพื่อให้ครูได้เรียนรู้ระบบการพึ่งตัวเองบนพื้นฐานความพอเพียง ในด้านกสิกรรมไร้สารพิษครบวงจร
ของชุมชนราชธานีอโศก ที่สามารถนําไปปรับใช้กับตนเอง กับศิษย์ โรงเรียน และชุมชน
๓ .เพื่อให้ครูได้เรียนรู้การใช้และการจัดการทรัพยากรอย่างประโยชน์สูง ประหยัดสุดในการช่วยลดปัญหา
ภาวะโลกเดือด (Global Boiling) เช่นการจัดการขยะ
๔. เพื่อให้ครูได้เรียนรู้คุณค่าของอาหารมังสวิรัติ ที่มีผลต่อการลดภาวะโลกเดือด (Global Boiling) และ
คุณค่าต่อตนเอง
๕. เพื่อให้ครูนําสิ่งที่ได้เรียนรู้ ไปปฏิบัติการจริงกับตนเอง และสร้างเป็นกิจกรรมลงสู่ศิษย์ในห้องเรียน

คุณสมบัติผู้สมัคร

๑.เป็นผู้ที่ไม่เคยรับโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข
๒.เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต
๓.ใช้ชีวิตปลอดจากอบายมุข ๖ หรือเป็นผู้ที่ยังเกี่ยวข้องกับอบายมุข๖ ในบางข้อ และมีความพยายาม
อย่างต่อเนื่องที่จะเลิกขาด
๔.มีความตระหนักรู้ในสภาพปัญหาความเสื่อมทางจิตใจของผู้คน ปัญหาอบายมุข ปัญหาสังคม
ปัญหาประเทศชาติ และมีความตั้งใจที่จะร่วมช่วยแก้ไขในบทบาทของความเป็นครู
๕.เป็นครูผู้สอน /ผู้บริหารสถานศึกษา/ ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา/ บุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา
ทุกสังกัดการศึกษา โดยไม่จํากัดว่า ต้องได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการแล้วเท่านั้น เช่น
▪ ครูอัตราจ้าง /เจ้าหน้าที่ราชการ /ลูกจ้างชั่วคราว /ครูผู้ช่วย /ครูธุรการ/ครูพี่เลี้ยงเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก /ครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ /ครูอาชีวศึกษา /ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ /ผู้ที่เคย
ได้รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุขเป็นต้น สามารถสมัครได้

ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร ๑๖ พฤษภาคม – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

(๕.) รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา๒๕๖๗ (ปีที่๑๓) ครูผู้อารีรับมือโลกเดือด
แต่ใจไม่เดือด
จํานวน ๒๐๐ โล่ประกาศเกียรติคุณ
(๖.) ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมเพื่อคัดเลือกครูดีไม่มีอบายมุข
๑.ศึกษาเอกสารทั้งหมด ๗ หน้าให้เข้าใจชัดเจนในกระบวนการคัดเลือกทุกขั้นตอน
๒.กรอกใบสมัครในกูเกิลฟอร์ม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

กรอกใบสมัครผ่านลิงก์ google form https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK6bWUBbi3zHvP2gQnONDl3XX1Ed1UmfgB1kDlQ1AEGe7XJA/viewform

๓.เมื่อสมัครแล้ว เข้าไลน์กลุ่ม (ครูผู้อารี ครูดีฯ๑๓) เพื่อติดต่อสื่อสารวันปฐมนิเทศ และเตรียมความพร้อม
ต่างๆในกระบวนการคัดเลือก โดยสแกนคิวอาร์โค้ดนี้

๔.เข้าร่วมปฐมนิเทศ ในวันที่๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๐๐-๒๐.๓๐น.โดยประมาณ
ผ่านระบบZOOM โดยจะส่งลิงค์ให้ในไลน์กลุ่มผู้สมัคร หากไม่สามารถเข้าร่วมปฐมนิเทศได้ถือว่าสละสิทธิ์
๕.เดินทางไปเรียนรู้ที่ชุมชนราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานีโดยแบ่งเป็น ๒ รุ่น ดังนี้(โครงการจะทําจ.ม.เชิญไป
ยังหน่วยงานท่าน)
๔.๑ รุ่นที่๑ วันที่ ๒๑ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
๔.๒ รุ่นที่๒ วันที่ ๕ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร แบบฟอร์ม https://drive.google.com/file/d/1_wDj1Qe45J8E34yiiVRWOY0t-6eMEWdP/view

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button