อบรมออนไลน์

ขอเชิญเรียนออนไลน์หลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เฝ้าระวังและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในมิติวัฒนธรรม

ขอเชิญเรียนออนไลน์หลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เฝ้าระวังและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในมิติวัฒนธรรม

หลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เฝ้าระวังและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในมิติวัฒนธรรม

ช่วงเวลาเรียนเริ่มลงทะเบียน 1 พฤษภาคม 2564
เริ่มเรียนได้ 2 พฤษภาคม 2564 สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2564

เนื้อหา 4 บทเรียน

กลุ่มเป้าหมายนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน

เกณฑ์การเรียนจบผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

แพลตฟอร์ม myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

หลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เฝ้าระวังและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในมิติวัฒนธรรม เป็นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เห็นกันอยู่บนโทรศัพท์มือถือทุกวันนี้ในทางวิชาการเรียกว่า “ข้อมูลสารสนเทศที่ผ่านสื่อโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล” ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลจึงเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจและเรียนรู้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวเอง ชุมชน และสังคม การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล คือการเลือกรับการวิเคราะห์ ประมวลและนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในทางสร้างสรรค์ และสามารถผลิตสื่อเพื่อใช้ขับเคลื่อนสังคมอย่างสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง

เนื้อหาในหลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เฝ้าระวังและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในมิติวัฒนธรรม ประกอบด้วย

บทที่ 1 : หลักการแนวปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกรอบกฎหมาย

บทที่ 2 : รู้จริง ใช้เป็นเน้นประโยชน์ Social Media แพลตฟอร์มใหม่อย่างสร้างสรรค์

บทที่ 3 : รู้เทคนิค คนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์คน

บทที่ 4 : รู้เท่าทันการค้าออนไลน์ใช้งานอย่างมืออาชีพ

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนผู้พิการ และประชาชนทั่วไปเข้าถึงการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างอิสระ และสามารถนำข้อมูลมาใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญเรียนออนไลน์หลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เฝ้าระวังและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในมิติวัฒนธรรม

เข้าสู่บทเรียนที่นี่

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button