วันอาทิตย์, 20 กันยายน 2563

วิธีการ / ขั้นตอน สมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 รับสมัคร 17-23 กรกฎาคม 63

วิธีการ / ขั้นตอน สมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 รับสมัคร 17-23 กรกฎาคม 63

วิธีการ / ขั้นตอน สมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 รับสมัคร 17-23 กรกฎาคม

วิธีการ / ขั้นตอน สมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 รับสมัคร 17-23 กรกฎาคม

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://obec63.thaijobjob.com/ หัวข้อ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ถึงวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น.

1.ขั้นตอนการสมัครสอบ

– อ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯและขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบให้ถี่ถ้วนก่อนทำการกรอกใบสมัคร
– กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด แล้วทำการสมัคร ระบบจะออกแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยให้โดยอัตโนมัติ
– พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบลงในกระดาษ (เอ 4) หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบแฟ้มขอมูล (Fle) ลงในคอมพิวเตอร์ หรือสื่อบันทึกข้อมูล เช่น USB Flash drive เป็นต้น เพื่อพิมพ์ในภายหลัง
– ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบหรือบันทึกข้อมูลได้ ให้กลับไปค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมนียมสอบ เพื่อพิมพ์ที่ปุ่ม ค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงิน แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลที่ได้กรอกไว้ครั้งแรกในใบสมัครสอบ

2.ผู้สมัครสอบต้องอับโหลด (Upload) รูปถ่ายและเอกสารภายในวันที่สมัครสอบ

– เมื่อผู้สมัครสอบกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้ผู้สมัครสอบ กดปุ่มถัดไป เพื่อ “อัปโหลด (upload) รูปถ่าย” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่ออัปโหลด (upload) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่มีลวดลายใดๆ บนรูปถ่าย ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1×1.5 นิ้ว ประเภทของไฟล์เป็น JPG หรือ PDF เป็นไฟล์ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (1 MB) (หากผู้สมัครสอบใช้ขนาดรูปถ่ายไม่ตรงตามที่กำหนด จะไม่สามารถ upload รูปถ่ายได้)
– รูปถ่ายจะปรากฎบนใบสมัครสอบสำหรับใช้แสดงตนในการเข้าสอบ
– กรณีที่รูปถ่ายไม่ถูกต้อง อาจมีผลต่อการตรวจสอบตัวบุคคลในการเข้าสอบ และหัวหน้าผู้กำกับการสอบหรือกรมการกำกับการสอบ อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ โดยถือเป็นความบกพร่องของผู้สมัครสอบเอง จะอ้างว่าระบบรับสมัครได้ทำการรับสมัครไว้แล้วไม่ได้
– ใบคุณวุฒิการศึกษาหรือใบรับรองคุณวุฒิและใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) ที่ระบุกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ใช้รับสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ถึงวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ต้องก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย คือ วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563
– เอกสารคำชี้แจงจากสถาบันการศึกษาที่ชี้แจงรายละเอียดในใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) ว่ารายวิชาใดบ้างที่สอดคล้องกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่สมัครที่สามารถนำมานับหน่วยกิตได้ (กรณีที่วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบไม่ตรงกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกแนบท้ายประกาศ)
– ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
– ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ออกให้โดย คุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และต้องได้รับอนุมัติจากคุรุสภาอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนต้องมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
– หนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย และรับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วยตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสครสอบแข่งขัน (กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น)
*** กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่ได้อัปโหลด (upload) รูปถ่ายและเอกสารจะไม่สามารถสมัครสอบได้

3. ขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

– ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 17 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ได้ที่เคาน์เตอร์บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศภายในเวลาทำการของธนาคาร (ไม่เกินเวลา 19.00 น.ของวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563)
*** การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครสอบได้ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเรียบร้อยแล้วเท่านั้น และได้ดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนและให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย ผู้ชำระเงินหลังวัน และ เวลาที่กำหนดถือว่าผู้นั้นไม่ได้สมัครสอบ
– ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ บมจ.ธนาคารกรุไทยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต คิดสูงสุดไม่เกิน 30 บาท ขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงินของธนาคาร (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ) ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
– ผู้สมัครสอบที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว ระบบจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้โดยอัตโนมัติ
– ผู้สมัครสอบที่ชำระเงินค่าธรรมนียมการสมัครสอบแล้ว ยังไม่ได้รับเลขประจำตัวสอบ ให้นำหลักฐานการชำระเงินไปติดต่อได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.056 029659 ต่อ 8, 13 ภายในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ในเวลาราชการ หากพ้นกำหนดให้ถือว่าผู้สมัครสอบสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้

4. ขั้นตอนการพิมพ์ใบสมัครสอบ

– ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เรียบร้อยแล้ว เข้าไปที่เว็บไซต์ คลิกหัวข้อ “พิมพ์ใบสมัคร” และพิมพ์เลขประจำตัวสอบ เพื่อพิมพ์ใบสมัครสอบ ลงในกระดาษขนาด เอ 4 ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

5. ผู้สมัครสอบที่มีความพิการทางการมองเห็น

ทางการได้ยินและสื่อความหมาย หรือทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ให้ระบุความพิการและความต้องการ เพื่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะจัดห้องสอบให้ตามจำนวนที่ผู้สมัครสอบแจ้งไว้ในใบสมัครสอบ และพยายามหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้ตามที่เห็นสมควรในวันสอบแข่งขัน

6.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก และภาค ข (สอบข้อเขียน)

– คณะกรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก และ ภาค ข เฉพาะผู้สมัครสอบที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบตามวันและเวลาที่กำหนดและถูกต้องแล้ว ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์

7.วัน เวลา และสถานที่สอบ และวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขัน

– คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชบูรณ์ จะประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบภาค ก และ ภาค ข (ข้อเขียน) และวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขันให้ทราบภายหลังจากการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ทางเว็บไซต์

ขอบคุณข้อมูลจาก : kruwandee

ป้ายกำกับ
DLTV Thai mooc กระทรวงศึกษาธิการ คณิตศาสตร์ ครูประจำชั้น ครูผู้ช่วย คุรุพัฒนา คุรุสภา คู่มือครู ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดฟรี ปกวิชาการ ภาษาไทย รมว.ศึกษาธิการ รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ว21 วิทยาการคำนวณ สถานี ก.ค.ศ. สถาบันคุรุพัฒนา สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ สพฐ สพฐ. สมศ. สสวท. สอนออนไลน์ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2563 สื่อการสอน สื่อการสอนฟรี สื่อการสอนภาษาไทย สื่อการเรียนการสอน หลักสูตรสถานศึกษา หลักเกณฑ์สอบครูผู้ช่วย อบรมออนไลน์ อบรมออนไลน์ฟรี เที่ยวปันสุข เปิดเทอม เยี่ยมบ้านนักเรียน เลื่อนเปิดเทอม เวทคณิต แจกไฟล์ แจกไฟล์ word ใบงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบทดสอบออนไลน์ แบบฝึกทักษะการอ่าน แผนการสอน