สื่อการสอนสื่อการสอนฟรี

ขอเชิญเวียนเทียนออนไลน์มาฆบูชา 2565 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ เนื่องใน วันมาฆบูชา

ขอเชิญเวียนเทียนออนไลน์มาฆบูชา 2565 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ เนื่องใน วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา
เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ปีนี้ตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 1565 วันมาฆบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เนื่องจากมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน คือ
พระภิกษุ 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย
พระภิกษุทั้งหมดนั้นเป็น ผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง หรือ “เอหิภิกขุอุปสัมปทา”
พระภิกษุทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6
วันดังกล่าวนั้นตรงกับวันเพ็ญเดือน 3
นับเป็นเหตุอัศจรรย์ที่มีองค์ประกอบสำคัญ 4 ประการ จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” และในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งเป็นหลักคำสอนที่สำคัญของพุทธศาสนา ได้แก่ การไม่ทำบาปทั้งปวง(ศีล) การทำกุศลให้ถึงพร้อม(ทาน) และการทำจิตใจให้บริสุทธิ์(ภาวนา, ปัญญา) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งมวล ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้นด้วย

ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ วันมาฆบูชา 2565 ได้ที่นี่

“วันมาฆบูชา”
มาฆปุรณมี “วันมาฆบูชา” หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 3 หรือ “วันจาตุรงคสันนิบาต”ซึ่งในวันนี้มีเหตุการณ์ที่สําคัญ 4 ประการ คือ

1. เป็นวันที่มีพระสาวกของพระพุทธเจ้าจํานวน 1,250 รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ พร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมาย
2. พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นเอหิภิกขุที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรง จากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น ซึ่งเรียกว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา
3. พระสงฆ์โดยทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ คือ ผู้ได้อภิญญา 3
4. วันนี้ตรงกับวันเพ็ญเดือนมามะ (ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 3)
“วันมาฆบูชา” ได้รับการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ ในประเทศไทย โดยพุทธศาสนิกชนทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ พระสงฆ์และประชาชน จะประกอบพิธีต่างๆ เช่น การทําบุญ ตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน เป็นต้น เพื่อบูชารําลึกถึงพระรัตนตรัยในเหตุการณ์สําคัญดังกล่าวและเป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งมวล

ขอบคุณเนื้อหาจาก กิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ 2565

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button