สื่อการสอนฟรี

แบบสอบถามความคิดเห็นโครงการวาเลนเทค นกฮูกวิชาการ 2021 เสวนา “การเป็น User Generate Content ทั้ง Instructor และ Learner จะทำอย่างไร” และ “ครูไทยกับความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์”

แบบสอบถามความคิดเห็นโครงการวาเลนเทค นกฮูกวิชาการ 2021 เสวนา “การเป็น User Generate Content ทั้ง Instructor และ Learner จะทำอย่างไร” และ “ครูไทยกับความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์”

แบบสอบถามความคิดเห็นโครงการวาเลนเทค นกฮูกวิชาการ 2021 เสวนา “การเป็น User Generate Content ทั้ง Instructor และ Learner จะทำอย่างไร” และ “ครูไทยกับความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์”กิจกรรม วันที่ 29 สิหาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
เสวนา “การเป็น User Generate Content ทั้ง Instructor และ Learner จะทำอย่างไร” ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ได้แก่
1. ดร.บรรพต สร้อยศรี สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ผศ.ดร.สรกฤช มณีวรรณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3. ผศ.ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ ผู้อำนวยการสำนักสือและเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. รศ.ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร อาจารย์ภาคเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
โดยแบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อกิจกรรมเสวนาทางวิชาการเรื่อง “การเป็น User Generate
Content ทั้ง Instructor และ Learner จะทำอย่างไร”

ระดับความพึงพอใจ เกณฑ์ และความหมาย
ระดับความคิดเห็น 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด หรือ ไม่เห็นด้วย
ระดับความคิดเห็น 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
ระดับความคิดเห็น 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
ระดับความคิดเห็น 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
ระดับความคิดเห็น 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด

ทำแบบสอบถามที่นี่

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button