การสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำหรับนักเรียนที่สนใจรับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การสอบวัดความฉลาดรู้

Read more

สสวท. เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า (ปีการศึกษา 2563) เพื่อสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

สสวท. เปิดรับสมัครนั

Read more