อบรมออนไลน์เรื่องแนะนำ

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา)

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา)

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา)

เกี่ยวกับรายวิชา

บทที่ 1 วันอาสาฬหบูชา

บทที่ 2 วันเข้าพรรษา

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป จึงจะได้รับ Certificate of Completion หากท่านทำแบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์สามารถทำใหม่ได้ แต่หากทำแบบทดสอบผ่านแล้วจะสามารถรับ Certificate of Completion ได้ 1 ใบต่อ 1 อีเมลในแบบทดสอบนั้นๆ โดยการค้นหา Certificate of Completion ผ่านระบบสืบค้นเกียรติบัตรด้านบนแถบของ Website โดยกรอก E-Mail และเลือกชื่อแบบทดสอบที่ทำ และกดค้นหาเพื่อดาวน์โหลดเกียรติบัตร

มาตรฐานการจัดการเรียนรู้

มาตรฐานการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

มาตรฐาน

มาตรฐาน ส 1.1 รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา ที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ

ทำแบบทดสอบที่นี่

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button