ดาวน์โหลดสื่อ

ดาวน์โหลดฟรี คู่มือครูภาษาไทยทุกระดับชั้น โดย อักษรเจริญทัศน์ อจท.

ดาวน์โหลดฟรี คู่มือครูภาษาไทยทุกระดับชั้น โดย อักษรเจริญทัศน์ อจท.

ดาวน์โหลดฟรี คู่มือครูภาษาไทยทุกระดับชั้น โดย อักษรเจริญทัศน์ อจท.

🆓ดาวน์โหลดฟรี คู่มือครูภาษาไทยทุกระดับชั้น!!

🌟

ได้ที่ : https://www.aksorn.com/download .

🌈ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนแบบหน้าต่อหน้า ด้วยขั้นนำ สอน สรุป ประเมิน
🌈เนื้อหาครบตามหลักสูตรแกนกลางฯ ’๕๑ ตรงตามตัวชี้วัด
🌈กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้และสรุปแนวคิดสำคัญของแต่ละบท
🌈มาพร้อมกิจกรรมนำสู่บทเรียนและแบบกิจกรรมรวบยอดให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
🌈ออกแบบแผนฯ พร้อมวิธีการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ 5Es
✔Engage กระตุ้นความสนใจ : ใช้เทคนิค และคำถามทบทวนความรู้หรือประสบการณ์เดิมของผู้เรียน เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน
✔ Explore สำรวจปัญหาและค้นหาข้อมูล : ให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ ศึกษา ค้นคว้า สังเกต หรือร่วมกันค้นหาข้อมูลเพื่อให้เห็นประเด็นของปัญหา
✔Explain ค้นหาคำตอบจนเกิดความรู้ : สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้เรียน และผู้เรียนร่วมกัน เพื่อค้นหาคำตอบ นำข้อมูลมาวิเคราะห์ สรุปผล และนำเสนอผลงาน เช่น เขียนแผนภูมิ เขียนรายงาน เป็นต้น✔Expand สามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้ : พัฒนาทักษะการเรียนรู้ และการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ระดมสมองเพื่อคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน
✔ Evaluate ประเมินผู้เรียนเพื่อวัดผลความเข้าใจ : ครูสามารถตรวจสอบและประเมินผล จากการลงมือทำ การแก้ปัญหา การตอบคำถาม เพื่อสรุปผลว่าผู้เรียนได้รับความรู้เพิ่มขึ้นหรือไม่.
🙆‍♀️🚀ดาวน์โหลดคู่มือครูไทยประถมศึกษา : https://bit.ly/3wQkJNm
มัธยมศึกษา : https://bit.ly/3LMdzhq.
💻สมัครสมาชิก Aksorn One Account: www.aksorn.com/register
👀ดูขั้นตอนการสมัครสมาชิก Aksorn One Account ได้ที่: https://youtu.be/PICigDrWvHg.

ที่มา อักษรเจริญทัศน์ อจท.

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button