ดาวน์โหลดสื่อ

ดาวน์โหลดฟรี!! แบบฟอร์มนิเทศการสอน แบบบันทึกสรุปการรับการนิเทศ และเยี่ยมชั้นเรียนครู ไฟล์เวิร์ด พร้อมปก เครดิตเพจ ครูอาชีพ

ดาวน์โหลดฟรี!! แบบฟอร์มนิเทศการสอน แบบบันทึกสรุปการรับการนิเทศ และเยี่ยมชั้นเรียนครู ไฟล์เวิร์ด พร้อมปก เครดิตเพจ ครูอาชีพ

ตัวอย่างปก

ดาวน์โหลดฟรี!! แบบฟอร์มนิเทศการสอน แบบบันทึกสรุปการรับการนิเทศ และเยี่ยมชั้นเรียนครู ไฟล์เวิร์ด พร้อมปก เครดิตเพจ ครูอาชีพ
ดาวน์โหลดฟรี!! แบบฟอร์มนิเทศการสอน แบบบันทึกสรุปการรับการนิเทศ และเยี่ยมชั้นเรียนครู ไฟล์เวิร์ด พร้อมปก เครดิตเพจ ครูอาชีพ

ดาวน์โหลดไฟล์

การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง การส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือครูในโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือการสร้างเสริมพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา ให้เต็มตามวัยและศักยภาพ

การนิเทศการสอน เป็น กระบวนการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ทาหน้าที่นิเทศและผู้รับการ นิเทศโดยการช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม ให้คาแนะนา เพื่อที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียน การสอนของครูเพื่อให้ได้มาซึ่งสัมฤทธิ์สูงสุดในการเรียนของนักเรียน

ที่มา https://www.kruachieve.com/

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button