ดาวน์โหลดสื่อ

ดาวน์โหลดฟรี แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล word พร้อมรายงาน ไฟล์ปก แก้ไขได้ โดย ครูอาชีพ ดอทคอม

ดาวน์โหลดฟรี แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล word พร้อมรายงาน ไฟล์ปก แก้ไขได้ โดย ครูอาชีพ ดอทคอม

ตามหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดเป้าหมายและทิศทางการปฏิรูปการศึกษา กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คู่คุณธรรม โดยมีหลักการสำคัญของการจัดการศึกษา ประกอบด้วย ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

ดังนั้น ครูผู้สอนซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้พัฒนาตนเอง คิดเอง ปฏิบัติเอง เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ตามความพึงพอใจ ตามความถนัดตามความสนใจของแต่ละบุคคล การวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลจึงมีความจำเป็นและสำคัญมาก ผู้สอนจึงได้จัดทำแบบวิเคราะห์ผู้เรียนเล่มนี้ขึ้น เพื่อวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลก่อนดำเนินการสอนในปีการศึกษา  2555  ข้อมูลจากการศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนในครั้งนี้มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างยิ่ง

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดฟรี แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล word พร้อมรายงาน ไฟล์ปก แก้ไขได้ โดย ครูอาชีพ ดอทคอม

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
https://drive.google.com/drive/folders/1uT9zLGHpvlgo2njtZQjol1jN8yymrKEq

ดาวน์โหลดฟรี แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล word พร้อมรายงาน ไฟล์ปก แก้ไขได้ โดย ครูอาชีพ ดอทคอม
ดาวน์โหลดฟรี แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล word พร้อมรายงาน ไฟล์ปก แก้ไขได้ โดย ครูอาชีพ ดอทคอม

ที่มา ครูอาชีพ ดอทคอม

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button