เรื่องแนะนำ

ดาวน์โหลดไฟล์ฟรี เอกสารหลักสูตร ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ จากโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 7 ไฟล์ word แก้ไขได้

ดาวน์โหลดไฟล์ฟรี เอกสารหลักสูตร ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ จากโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 7 ไฟล์ word แก้ไขได้

สวัสดีครับคุณครูทุกท่าน วันนี้ สื่อการสอนฟรี ดอทคอม ขอนำเสนอไฟล์ เอกสารหลักสูตร ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ จากโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 7 ไฟล์ word แก้ไขได้

เว็บไซต์สื่อการสอนฟรี ดอทคอม ของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าไฟล์ เอกสารหลักสูตร ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ จากโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 7 ไฟล์ word แก้ไขได้ จะเป็นประโยชน์ ไม่มากก็น้อยสำหรับคุณครูทุกท่าน หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ ด้วยนะครับ

ดาวน์โหลดไฟล์ฟรี เอกสารหลักสูตร ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ จากโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 7 ไฟล์ word แก้ไขได้
ความหมายของหลักสูตรสถานศึกษา

             สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาเป็นแหล่งของการแสวงหาความรู้จึงต้องมีหลักสูตรเป็นของตนเอง คือหลักสูตรสถานศึกษาต้องครอบคลุมภาระงานการจัดการศึกษาทุกด้านหลักสูตรสถานศึกษาจึงประกอบด้วยการเรียนรู้ทั้งมวลเป็นประสบการณ์อื่นๆ ที่สถานศึกษาแต่ละแห่งวางแผนเพื่อพัฒนาผู้เรียนซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
             หลักสูตรสถานศึกษา เป็นแบบแผนหรือแนวทางหรือข้อกำหนดของการจัดการ ที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถโดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตนรวมถึงระดับขั้นของมวลประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสมซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ประสบการณ์สำเร็จในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน ชุมชน สังคม และโลกอย่างมีความสุข

ความสำคัญและความจำเป็นของหลักสูตรสถานศึกษา      
                  
             สถานศึกษาจำเป็นต้องจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบของหลักสูตรแกนกลางที่กรมวิชาการกำหนดไว้ พระราชบัญญัติสถานศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
             มาตรา 27 ระบุข้อความที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา ในการนำหลักสูตรไปใช้โดยตรง ซึ่งกำหนดไว้ว่า ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดหลักสูตรแนวทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ และให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับปัญหาในชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
             จะเห็นว่าในวรรคที่สอง เป็นการกำหนดแนวทางการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาจัดทำสาระของหลักสูตร จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในส่วนที่เกี่ยวกับปัญหาในชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ รวมทั้งทำหลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน(  มนนิภา ชุติบุตร. 2538 : หน้า 16 – 18) ได้เสนอแนวทางการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาดังนี้
             1. เน้นการศึกษา วิเคราะห์ ทำความเข้าใจวิธีคิดและความคิดของภูมิปัญญาท้องถิ่น
             2. นำกระบวนการหรือแนวคิดของภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
             3. นำกระบวนการคิดของภูมิปัญญาชาวบ้านมาเสริมสร้างให้สอดคล้องกับแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์
             4. สร้างกระบวนการคิดหลายด้าน หลายมุมโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดอย่างอิสระแล้วเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
             5. ให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตร
             ตามหลักการของหลักสูตรนั้น หลักสูตรที่สร้างขึ้นจำเป็นต้องมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหา และสนองความต้องการของสังคมที่ใช้หลักสูตรนั้นๆ โดยเหตุนี้หลักสูตรที่สร้างขึ้นมุ่งหมายในการใช้ในชุมชนแห่งใดแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะ ก็ย่อมสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมได้มากที่สุด ท้องถิ่นและชุมชนมีสภาพที่แตกต่างกัน การพัฒนาแต่ละท้องถิ่นก็ต้องมีความแตกต่างกัน  เทคโนโลยีเจริญเร็ว จะทำหลักสูตรระดับชาติไปใช้กับท้องถิ่นก็ไม่ทันกับความเจริญของเทคโนโลยี สถานศึกษาจึงต้องจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเอง

จุดมุ่งหมายที่สำคัญของหลักสูตรสถานศึกษา

             1. หลักสูตรสถานศึกษา ควรพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้อย่างมีความสุข เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะการเรียนที่สำคัญๆ มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล มีโอกาสใช้ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสาร หลักสูตรสถานศึกษาควรส่งเสริมจิตใจที่อยากรู้อยากเห็น สร้างความมั่นใจและให้กำลังใจในการเรียนรู้และเป็นบุคคลที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
             2. หลักสูตรสถานศึกษาควรส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความเข้าใจและศรัทธาในความเชื่อของตน ความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อบุคคลและสังคมสถานศึกษาควรต้องพัฒนาหลักคุณธรรมและความอิสระของผู้เรียน มีความพร้อมในการเป็นผู้บริโภคที่ตัดสินใจแบบมีข้อมูลและเป็นอิสระเข้าใจในความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมโดยรวม สามารถช่วยพัฒนาสังคมให้ความเป็นธรรม มีความเสมอภาค มีความตระหนัก เข้าใจ และยอมรับที่ตนดำรงอยู่ได้ ยึดมั่นในข้อตกลงร่วมกันต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระบบส่วนตน ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก
 ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรที่จะทำให้ได้หลักสูตรมีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนที่สำคัญ 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในด้านต่างๆ
2. การร่างหลักสูตร
3. การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร
4. การนำหลักสูตรไปใช้
5. การประเมินผลหลักสูตร
ตัวอย่างเอกสารหลักสูตร 8 กลุ่มสาระ
หลักสูตร ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ

เอกสารประกอบหลักสูตร การงานอาชีพ

ตัวอย่างเอกสารหลักสูตร 8 กลุ่มสาระ
หลักสูตร ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ

เอกสารประกอบหลักสูตร ศิลปะ

ตัวอย่างเอกสารหลักสูตร 8 กลุ่มสาระ
หลักสูตร ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ

เอกสารประกอบหลักสูตร สุขศึกษาและพลศึกษา

ตัวอย่างเอกสารหลักสูตร 8 กลุ่มสาระ
หลักสูตร ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ

เอกสารประกอบหลักสูตร สังคมศึกษา

ตัวอย่างเอกสารหลักสูตร 8 กลุ่มสาระ
หลักสูตร ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ

เอกสารประกอบหลักสูตร ภาษาต่างประเทศ

ตัวอย่างเอกสารหลักสูตร 8 กลุ่มสาระ
หลักสูตร ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ

เอกสารประกอบหลักสูตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวอย่างเอกสารหลักสูตร 8 กลุ่มสาระ
หลักสูตร ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ

เอกสารประกอบหลักสูตร ภาษาไทย

ตัวอย่างเอกสารหลักสูตร 8 กลุ่มสาระ
หลักสูตร ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ

เอกสารประกอบหลักสูตร คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดไฟล์ฟรี เอกสารหลักสูตร ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ จากโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 7 ไฟล์ word แก้ไขได้

เอกสารประกอบหลักสูตร คณิตศาสตร์

เอกสารประกอบหลักสูตร ภาษาไทย

เอกสารประกอบหลักสูตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เอกสารประกอบหลักสูตร ภาษาต่างประเทศ

เอกสารประกอบหลักสูตร สังคมศึกษา

เอกสารประกอบหลักสูตร สุขศึกษาและพลศึกษา

เอกสารประกอบหลักสูตร ศิลปะ

เอกสารประกอบหลักสูตร การงานอาชีพ

ขอบคุณที่มา โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 7

เว็บไซต์ สื่อการสอนฟรี ดอทคอม ของเรา สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แจกฟรี สื่อการสอน แนะนำ สื่อการสอนฟรี สำหรับครู ดาวน์โหลด ใบงาน ใบความรู้ สื่อออนไลน์ แบบฝึกหัด ข้อสอบ ทุกรายวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ บทความ เอกสารทางการศึกษา อบรมออนไลน์ เพื่อให้ครูนำไปใช้เป็นในการจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามข่าวการศึกษา ข่าวทั่วไป อัพเดททันต่อเหตุการณ์ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย รวมทั้งหมดไว้ที่นี่ www.สื่อการสอนฟรี.com เว็บไซต์เพื่อการศึกษา และยังสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจ สื่อการสอนฟรี อีกช่องทาง เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย โดยไม่แสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button