ดาวน์โหลดสื่อ

ดาวน์โหลดไฟล์โครงการ 4 กลุ่มบริหาร สำหรับสถานศึกษา แก้ไขได้ ไฟล์ Word

ดาวน์โหลดไฟล์โครงการ 4 กลุ่มบริหาร สำหรับสถานศึกษา แก้ไขได้ ไฟล์ Word

ดาวน์โหลดไฟล์โครงการ 4 กลุ่มบริหาร สำหรับสถานศึกษา แก้ไขได้ ไฟล์ Word

ตัวอย่างโครงการ กลุ่มบริหารวิชาการ

– โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
– โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
– โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศและสำนักงานวิชาการ
– โครงการวัดผลประเมินผล
– โครงการงานทะเบียนนักเรียน
– โครงการเปิดบ้านวิชาการ
– โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ
– โครงการพัฒนาหลักสูตร
– โครงการงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
– โครงการงานวิจัย
– โครงการงานแนะแนวการศึกษา
– โครงการงานโสตทัศนศึกษา
– โครงการงานศูนย์คอมพิวเตอร์
– โครงการกิจกรรมชุมนุม
– โครงการลูกเสือ เนตรนารี
– โครงการยุวกาชาด
– โครงการโรงเรียนแกนนำเรียนร่วม
– โครงการปรับปรุงห้องคู่ขนาน
– กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
– กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
– กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
– กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
– กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
– กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
– กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
– กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์โครงการ 4 กลุ่มบริหาร สำหรับสถานศึกษา แก้ไขได้ ไฟล์ Word

ดาวน์โหลดไฟล์กลุ่มบริหารวิชาการ

ตัวอย่างโครงการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

– โครงการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ
– โครงการบริหารพัสดุ สินทรัพย์และสาธารณูปโภค
– โครงการพัฒนางานงบประมาณ
– โครงการสารบรรณ
– โครงการธนาคารโรงเรียน

ดาวน์โหลดไฟล์โครงการ 4 กลุ่มบริหาร สำหรับสถานศึกษา แก้ไขได้ ไฟล์ Word

ดาวน์โหลดไฟล์กลุ่มบริหารงบประมาณ

ตัวอย่างโครงการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

– โครงการประชาสัมพันธ์
– โครงการพัฒนาบริหารงานบุคคล
– โครงการระบบบริหารและพัฒนาองค์กร
– โครงการสารสนเทศ
– โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
– โครงการส่งเสริมสุขภาพ

ดาวน์โหลดไฟล์โครงการ 4 กลุ่มบริหาร สำหรับสถานศึกษา แก้ไขได้ ไฟล์ Word

ดาวน์โหลดไฟล์กลุ่มบริหารงานบุคคล

ตัวอย่างโครงการ กลุ่มบริหารทั่วไป

– โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
– โครงการป้องกันยาเสพติด
– โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารทั่วไป
– โครงการยานพาหนะ
– โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
– โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา
– โครงการอาคารสถานที่

ดาวน์โหลดไฟล์โครงการ 4 กลุ่มบริหาร สำหรับสถานศึกษา แก้ไขได้ ไฟล์ Word

ดาวน์โหลดไฟล์กลุ่มบริหารทั่วไปดาวน์โหลดรวมไฟล์ 4 กลุ่มบริหาร

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button