ดาวน์โหลดสื่อ

ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างแผนการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู (ID Plan : INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เครดิตเพจ ครูชายขอบ ชอบสร้างสื่อ By ครูวรยา

ดาวน์ดหลดไฟล์ ตัวอย่างแผนการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู (ID Plan : INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เครดิตเพจ ครูชายขอบ ชอบสร้างสื่อ By ครูวรยา

ตามที่ ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู (ว22/2560) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ข้อ 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยให้ประเมินตนเองตามแบบ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด พร้อมทั้งจัด ทำแผนการพัฒนาตนเองเป็นรายปี ตามแบบที่ส่วนราชการกำหนด และเข้ารับการพัฒนาตามแผนอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องฉะนั้น ก่อนจะเลือกหลักสูตรคูปอง ครูจะต้องประเมินตนเอง จัดทำแผนพัฒนาตนเอง เพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติหลักสูตร ตาม ID Plan

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดแผนการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู (ID Plan : INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN) สำหรับข้าราชการครูในสังกัดไว้ในเอกสารแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีสาระประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยชื่อ – ชื่อสกุล วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา วันเดือนปีที่เข้ารับราชการ โรงเรียน สังกัด อายุราชการ ขั้นและอัตราเงินเดือน สถานที่ทำงาน งานในหน้าที่รับผิดชอบ งานที่ได้รับมอบหมาย ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปัจจุบัน รายละเอียดการพัฒนาตนเอง ประวัติการเข้ารับการพัฒนา 

ส่วนที่ 2 ความต้องการในการพัฒนา ประกอบด้วยสาระ หลักสูตรที่ต้องการพัฒนา เพราะเหตุใดท่านจึงต้องการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้ ท่านคาดหวังสิ่งใดจากการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้ ท่านจะนำความรู้จากหลักสูตรไปพัฒนาการสอนของท่านอย่างไร

ตัวอย่างปก

ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างแผนการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู (ID Plan : INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เครดิตเพจ ครูชายขอบ ชอบสร้างสื่อ By ครูวรยา

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ขอบคุณที่มา ครูชายขอบ ชอบสร้างสื่อ By ครูวรยา

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button