ดาวน์โหลดสื่อ

ดาวน์โหลดไฟล์ รายงานการวิเคราะห์ผลผู้เรียนรายบุคคล 5 บท พร้อมปก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดไฟล์ รายงานการวิเคราะห์ผลผู้เรียนรายบุคคล 5 บท พร้อมปก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดไฟล์ รายงานการวิเคราะห์ผลผู้เรียนรายบุคคล 5 บท พร้อมปก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลดไฟล์ รายงานการวิเคราะห์ผลผู้เรียนรายบุคคล 5 บท พร้อมปก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลดไฟล์ รายงานการวิเคราะห์ผลผู้เรียนรายบุคคล 5 บท พร้อมปก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

การวิเคราะห์ผู้เรียน เพื่อศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีความสําคัญและจําเป็น จะช่วยให้ครูผู้สอน ได้
รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม โดยการกําหนดความต้องการที่จะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เรียน เป็นข้อมูล สารสนเทศพื้นฐานนําไปสู่การวางแผนการเรียนรู้ หรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะในเรื่อง ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลากหลาย เพื่อให้ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เรียน เช่น การสอบถาม การให้ทําแบบทดสอบ การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานการเรียนรู้ แล้ว นํามาวิเคราะห์เป็นรายบุคคล โดยจําแนกให้เห็นองค์รวมของผู้เรียนในแต่ละด้าน กําหนดเกณฑ์การจําแนก คุณภาพผู้เรียน และสรุปจัดกลุ่มผู้เรียน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถนําไปใช้ประโยชน์เพื่อนําไปช่วยเหลือ แก้ไข ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคลและมีความสุข พัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามกรอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ สอง (พ.ศ. 2552-2564 ) เริ่มต้นค้นวิเคราะห์ ที่ครูและผู้เกี่ยวข้องสามารถนําไปวางแผนในการพัฒนาผู้เรียน ด้านต่าง ๆ ได้ต่อไป และช่วยให้ครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ พัฒนาตนเอง คิดเอง ปฏิบัติเอง เพื่อนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

ขอบคุณที่มา นายเอกชัย วงษ์แสงทอง ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ โรงเรียนบ้านส้มเลา
อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button