ดาวน์โหลดสื่อ

ตัวอย่างไฟล์ แบบเสนอผลงานรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระภาษาไทย

ตัวอย่างไฟล์ แบบเสนอผลงานรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระภาษาไทย

แบบเสนอผลงานรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น แบบรายงานประวัติและผลงานนวัตกรรม เสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี  ๒๕๖๕ ประเภทครูผู้สอนภาษาไทย

สวัสดีครับคุณครูทุกท่าน วันนี้ สื่อการสอนฟรี ดอทคอม ของเรา วันนี้ขอนำเสนอไฟล์แบบรายงานประวัติและผลงานนวัตกรรม เสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี  ๒๕๖๕ ประเภทครูผู้สอนภาษาไทย

เว็บไซต์สื่อการสอนฟรี ดอทคอม ของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าไฟล์แบบรายงานประวัติและผลงานนวัตกรรม เสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี  ๒๕๖๕ ประเภทครูผู้สอนภาษาไทย จะเป็นประโยชน์ ไม่มากก็น้อยสำหรับคุณครูทุกท่าน หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ ด้วยนะครับ

แบบรายงานประวัติและผลงานนวัตกรรมเล่มนี้ จัดทำเสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี  ๒๕๖๕ ประเภทครูผู้สอนภาษาไทย ซึ่งประกอบด้วย แบบรายงานประวัติและผลงานนวัตกรรม  ข้าพเจ้าได้เรียบเรียงข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การพัฒนาและส่งเสริมการอ่านและเขียนสื่อนวัตกรรมการเรียน โดยมีความมุ่งหวังเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น และได้ใช้เวลาว่างจากการสอนพัฒนาผู้เรียน กลุ่มสนใจในวิชาภาษาไทย อีกทั้งข้าพเจ้ามุ่งพัฒนาตนเองด้านการแสวงหาความรู้ และพัฒนาสื่อนวัตกรรม การเรียนรู้ตลอดเวลา 

ตัวอย่างไฟล์ แบบเสนอผลงานรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระภาษาไทย ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้
ตัวอย่างไฟล์ แบบเสนอผลงานรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระภาษาไทย ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้
ตัวอย่างไฟล์ แบบเสนอผลงานรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระภาษาไทย ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้

๗.  ผลงานเพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดฯ ในข้อ ๕  ข้อ ๕.๑ (๒) และ ๕.๒

  ๗.๑ ด้านการจัดการเรียนรู้ มีผลที่เกิดกับผู้เรียนจากการจัดการเรียนรู้ตามแผนในข้อ ๕ ข้อ ๕.๑ (๑) ที่กำหนดในประกาศฯ สอดคล้องกับตัวชี้วัดการจัดการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้นการใช้ผลงาน  ชุดกิจกรรม “พัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้การอ่านและทักษะการคิดขั้นสูงผ่านการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน”เพื่อใช้ในพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมตอนต้น และให้ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้  จากการใช้นวัตกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้การอ่านและทักษะการคิดขั้นสูง โดยให้นักเรียนอ่านเรื่องราวหรือวรรณกรรมที่ครูจัดหามาให้ และตอบคำถามตามระดับขั้นของ Bloom’s Taxonomy ที่ครูคิดค้นขึ้น โดยครูจัดข้อมูลสารสนเทศให้นักเรียนได้รับในรูปแบบต่างๆ เช่น รูปแบบ On-site On-Demand และ On-line ตามบริบทของนักเรียนแต่ละคนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน ซึ่งครูจะคอยเพิ่มระดับความรับผิดชอบของนักเรียน 

โดยสร้างขึ้นในรูปแบบ กราฟ โดยเลียนแบบกราฟจากเกม ซึ่งนักเรียนและผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสมรรถนะของนักเรียนได้ และจะมีรางวัลสำหรับนักเรียนที่มีสมรรถนะด้านการอ่าน การเขียนสูงที่สุด  นักเรียนสามารถแสดงผลงานของตนเอง และแสดงความคิดเห็นและโต้แย้งข้อมูลที่ได้วิเคราะห์งานของเพื่อนเชิงสร้างสรรค์ได้ นักเรียนมีสมรรถนะความฉลาดรู้การอ่าน กล่าวคือ นักเรียนสามารถเข้าถึงและค้นคืนสาระ มีการบูรณาการและตีความ ตลอดจนสามารถสะท้อนและประเมินชิ้นงานได้   นักเรียนมีทักษะการคิดขั้นสูง กล่าวคือ นักเรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้    

ขอบคุณที่มา :: https://www.kruachieve.com/

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button