ข่าวการศึกษาเรื่องแนะนำ

นโยบายการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นโยบายการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพฐ. มีนโยบายให้ สมศ. ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาในในสังกัด ประมาณ 9,000 แห่ง โดยให้เป็นการประเมินจาก SAR ของสถานศึกษาเท่านั้น ไม่มีการประเมินระยะที่สองที่เป็นการประเมินจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (Site visit) เพื่อลดภาระของสถานศึกษา และป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”แนวทางดำเนินงาน…

1.สมศ. ได้กำหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 แบ่งการประเมินเป็น 2 ระยะ

การประเมินระยะแรก เป็นการประเมินผลจากการวิเคราะห์ SAR ของสถานศึกษา ซึ่งส่งผ่านต้นสังกัด การประเมินจะพิจารณาจากสิ่งที่ปรากฏใน SAR และเอกสารประกอบที่แนบมากับ SAR เท่านั้น (ไม่ขอเอกสารเพิ่มเติมจากสถานศึกษาเพื่อลดภาระของสถานศึกษา) การสรุปผลการประเมิน SAR ออกเป็น 3 ระดับตามรายมาตรฐาน คือ ดี พอใช้ และปรับปรุง

การประเมินระยะที่สอง เป็นการประเมินจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (Site visit) โดยมีกำหนดเวลาน้อยสุด ไม่มีการประชุมสรุปผลการประเมินด้วยวาจาที่สถานศึกษา เพื่อลดการสัมผัสและยึดหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยผลการประเมินจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (Site visit) มี 5 ระดับแยกตามรายมาตรฐาน คือ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง

2.สมศ. แจ้งว่าจะดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ประมาณ 9,000 แห่ง โดยพิจารณาจากความพร้อม ความสมัครใจ และระยะเวลาที่ครบช่วงเวลาของการประเมินมากที่สุดนับจากการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งสุดท้าย สมศ. ได้แจ้งรายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 9,000 แห่ง ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ครบกำหนดรอบการประเมินในปีที่ 8-9 และให้ สพฐ.จัดส่งรายชื่อสถานศึกษาที่จะเข้ารับการประเมินให้ สมศ. จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 จำนวน 4,500 แห่ง ภายในเดือนมกราคม 2564 และครั้งที่ 2 จำนวน 4,500 แห่ง ภายในเดือนเมษายน 2564

3.นโยบายท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.อัมพร พินะสา) กำหนดให้ สมศ. สามารถเข้าประเมินคุณภาพภายนอกกับสถานศึกษาในสังกัดเฉพาะระยะแรกเท่านั้น คือ การประเมินจากการวิเคราะห์ SAR ของสถานศึกษาตามแนวทางของ สมศ. ไม่มีการประเมินระยะที่สองที่เป็นการประเมินจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (Site visit) เพื่อลดภาระของสถานศึกษา และป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

4.สทศ.สพฐ. ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษาที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยคัดเลือกสถานศึกษาที่มีความพร้อม ความสมัครใจ และระยะเวลาที่ครบช่วงเวลาของการประเมินมากที่สุดนับจากการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งสุดท้าย เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้นจำนวน 9,990 แห่ง (แบ่งเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวนเขตละ 50 แห่ง และสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวนเขตละ 20 แห่ง)

5.หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ.04004/ว30 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 แจ้งขอความร่วมมือ สพท. คัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดที่มีความพร้อม ความสมัครใจ และระยะเวลาที่ครบช่วงเวลาของการประเมินมากที่สุดนับจากการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งสุดท้าย ซึ่งแบ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวนเขตละ 50 แห่ง และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวนเขตละ 20 แห่ง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทาง QR code หรือ ทาง http://1ab.in/vo0 และแจ้งข้อมูลมายังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทาง e-mail : qa.obec@gmail.com ภายในวันที่ 25 มกราคม 2564

นโยบายการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นโยบายการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นโยบายการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นโยบายการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอบคุณที่มา Wisanu Sapsombat สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button