มาแล้วจ้า รอบนี้จัดหนัก!! จัดเต็ม!! กับชุดวิชาสำหรับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

มาแล้วจ้า รอบนี้จัดหนัก!! จัดเต็ม!! กับชุดวิชาสำหรับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

มาแล้วจ้า รอบนี้จัดหนัก!! จัดเต็ม!! กับชุดวิชาสำหรับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

มาแล้วจ้า รอบนี้จัดหนัก!! จัดเต็ม!! กับชุดวิชาสำหรับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

💻 ชุดวิชา “การพัฒนาสมรรถนะครูยุคดิจิทัล”
📍SPU005 : เทคโนโลยีเสริมการสอน ในยุค Digital
(Technology Enhanced Learning for Digital Era)
https://cutt.ly/SPU005
.
📍CMU020 : ไอทีเพื่อการศึกษา
(IT for Education)
https://cutt.ly/CMU020
.
📍CMU021 : การสอนแบบ Active Learning ในห้องเรียน ที่สนุกและใช้งานได้ทันที
(Fun and Practical Active Learning in Classrooms)
https://cutt.ly/CMU021
.
📍SWU006 : การพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัล
(Competency for teacher in digital age)
https://cutt.ly/SWU006
.
📍STOU006 : เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล
(Digital Media Creation Technology)
https://cutt.ly/STOU006
.
💻ชุดวิชา “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการสอน”
📍CMU017 : เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
(Effective Presentation Technique)
https://cutt.ly/CMU017
.
📍CU021 : การผลิตสื่ออีเลิร์นนิงเพื่อการศึกษา
(e-Learning Production for Education)
https://cutt.ly/CU021
.
📍CU022 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
(Information technology and Communication for education)
https://cutt.ly/CU022
.
📍KMUTNB001 : การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาด้วย AR
(Developing Educational Innovation with Augmented Reality)
https://cutt.ly/KMUTNB001
.
📍KMITL003 : คอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอ
(Computer for Speech and Presentations)
https://cutt.ly/KMITL003
.
📍KU004 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
(Innovation and Digital Technology for Education)
https://cutt.ly/KU004
.
📍PSRU001 : นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
(Innovation and Information Technology in Education)
https://cutt.ly/PSRU001
.
📍WU002 : ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
(Creative Thinking and Innovations)
https://cutt.ly/WU002
.
💻ชุดวิชา “การพัฒนาการสอนและงานวิจัยในยุคดิจิทัล”
📍CU015 : องค์การแห่งการเรียนรู้
(Learning Organization)
https://cutt.ly/CU015
.
📍CU019 : การจัดการความรู้
(Knowledge Management)
https://cutt.ly/CU019
.
📍SU004 : การวิจัยทางการศึกษา
(Educational Research)
https://cutt.ly/SU004
.
📍KMUTT011 : การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
(Outcome based education)
https://cutt.ly/KMUTT011
.
📍SWU003 : Cloud Technology Tools เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(Cloud Technology Tools for 21st Century Learning)
https://cutt.ly/SWU003
.

💻ชุดวิชา “การออกแบบสื่อการสอนออนไลน์”
📍CU016 : เทคนิคการนำเสนองานวิชาการ
(Technical Academic Presentation)
https://cutt.ly/CU016
.
📍CU020 : การออกแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ
(Web-Based Learning Design)
https://cutt.ly/CU020
.
📍PSU008 : การออกแบบการนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัย
(Creative and Modern Presentation Design)
https://cutt.ly/PSU008
.
📍SRU004 : การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชันเพื่อการศึกษา
(Design of Multimedia Courseware and Animation for Education)
https://cutt.ly/SRU004
.
📍STOU018 : สื่อสารอย่างไรให้สมาร์ตในยุคดิจิทัล
(Smart communication in Digital Age)
https://cutt.ly/STOU018
.
📍KMUTT016 : รู้รอบด้านการนำเสนอ
(About the Presentation)
https://cutt.ly/KMUTT016
.

💻ชุดวิชา “พัฒนาครูอาชีวศึกษา”
📍KMUTT004 : ปรัชญาอาชีวศึกษาและความเป็นครู
(Philosophy of Vocational Education and Teaching Professionalism)
https://cutt.ly/KMUTT004
.
📍KMUTT017 : นวัตกรรมการเรียนรู้ในงานอาชีวศึกษา
(Innovation and Technology in Vocational Education)
https://cutt.ly/KMUTT017
.
📍STC001 : ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม
(English for Industrial Technology)
https://cutt.ly/STC001
.
💻ชุดวิชา “การสอนและชุมชนแห่งการเรียนรู้”
📍CPRU002 : ภาษาและความรู้วัฒนธรรมสำหรับครู
(Language and culture knowledge for teachers)
https://cutt.ly/CPRU002
.
📍NU042 : จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น
(Basic Human Subject Protection Course)
https://cutt.ly/NU042
.
📍STOU011 : การสร้างวินัยในตนเองสำหรับเด็กปฐมวัย
(Promoting Early Childhood Children’ Self-Discipline)
https://cutt.ly/STOU011
.
💻รายวิชาในกลุ่ม “STEM ศึกษา”
📍MU003 : การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา
(STEM Based Learning for Science)
https://cutt.ly/MU003
.
📍MU004 : การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา
(Learning Mathematics using STEM based approach)
https://cutt.ly/MU004
.

เรียนออนไลน์ที่ ThaiMOOC.org (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
.
🏢 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)
การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Thai MOOC)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *