อบรมออนไลน์

รวมลิงก์เกียรติบัตรออนไลน์ 20 หลักสูตร..ฟรี จัดทำโดย สพป.ราชบุรี เขต 1

รวมลิงก์เกียรติบัตรออนไลน์ 20 หลักสูตร..ฟรี จัดทำโดย สพป.ราชบุรี เขต 1

สวัสดีครับคุณครูทุกท่าน วันนี้ สื่อการสอนฟรี ดอทคอม ของเราขอแนะนำเกียรติบัตรออนไลน์ 20 หลักสูตร..ฟรี จัดทำโดย สพป.ราชบุรี เขต 1

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (E-Learning) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดทำขึ้นเพื่อเป็น สื่อกลางในการเรียนรู้ทางออนไลน์ สำหรับผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป เพื่อพัฒนาความรู้    ความสามารถ และความสนใจ และเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยเนื้อหาประกอบด้วยข้อความ รูปภาพ วีดีโอ และสื่ออื่น ๆ โดยอาศัยเครื่องมือติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย เช่น E-Mail เป็นการเรียนรู้สำหรับทุกคน เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกสถานที่ โดยผู้ผ่านการทดสอบประเมินความรู้ ความเข้าใจ แต่ละหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรส่งกลับทางอีเมล์ที่ลงทะเบียน

1. หลักสูตร การรักษาวินัย มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการ

แบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ และต้องผ่าน 80 เปอร์เซนต์ จึงจะได้รับวุฒิบัตร

เรียนรู้เนื้อหา หลักสูตรที่ 1 คลิก

ทำแบบทดสอบ หลักสูตรที่ 1 คลิก

2. หลักสูตร การพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพครู

แบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ และต้องผ่าน 80 เปอร์เซนต์ จึงจะได้รับวุฒิบัตร

เรียนรู้เนื้อหา หลักสูตรที่ 2 คลิก

ทำแบบทดสอบ หลักสูตรที่ 2 คลิก

3. หลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นพื้นฐาน Cyber

แบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ และต้องผ่าน 80 เปอร์เซนต์ จึงจะได้รับวุฒิบัตร

เรียนรู้เนื้อหา หลักสูตรที่ 3 คลิก

ทำแบบทดสอบ หลักสูตรที่ 3 คลิก

4. หลักสูตร การระดมทรัพยากรของสถานศึกษา

แบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ และต้องผ่าน 80 เปอร์เซนต์ จึงจะได้รับวุฒิบัตร

เรียนรู้เนื้อหา หลักสูตรที่ 4 >>คลิก<<

ทำแบบทดสอบ หลักสูตรที่ 4 คลิก

5. หลักสูตร สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

แบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ และต้องผ่าน 80 เปอร์เซนต์ จึงจะได้รับวุฒิบัตร

เรียนรู้เนื้อหา หลักสูตรที่ 5 คลิก

ทำแบบทดสอบ หลักสูตรที่ 5 คลิก

6. หลักสูตร การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 

แบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ และต้องผ่าน 80 เปอร์เซนต์ จึงจะได้รับวุฒิบัตร

เรียนรู้เนื้อหา หลักสูตรที่ 6 คลิก

ทำแบบทดสอบ หลักสูตรที่ 6 คลิก

7. หลักสูตร ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านการเงิน การบัญชี  พัสดุและสินทรัพย์ ในสถานศึกษา

แบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ และต้องผ่าน 80 เปอร์เซนต์ จึงจะได้รับวุฒิบัตร

เรียนรู้เนื้อหา หลักสูตรที่ 7 คลิก

ทำแบบทดสอบ หลักสูตรที่ 7 คลิก

8. หลักสูตร การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาประเทศไทยสู่การปฏิบัติ

แบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ และต้องผ่าน 80 เปอร์เซนต์ จึงจะได้รับวุฒิบัตร

เรียนรู้เนื้อหา หลักสูตรที่ 8 คลิก

ทำแบบทดสอบ หลักสูตรที่ 8 คลิก

9. หลักสูตร ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

แบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ และต้องผ่าน 80 เปอร์เซนต์ จึงจะได้รับวุฒิบัตร

เรียนรู้เนื้อหา หลักสูตรที่ 9 คลิก

ทำแบบทดสอบ หลักสูตรที่ 9 คลิก

10. หลักสูตร แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย

แบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ และต้องผ่าน 80 เปอร์เซนต์ จึงจะได้รับวุฒิบัตร

เรียนรู้เนื้อหา หลักสูตรที่ 10 คลิก

ทำแบบทดสอบ หลักสูตรที่ 10 คลิก

11. หลักสูตร การจัดการศึกษาเรียนรวมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ในสถานศึกษา

แบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ และต้องผ่าน 80 เปอร์เซนต์ จึงจะได้รับวุฒิบัตร

เรียนรู้เนื้อหา หลักสูตรที่ 11 คลิก

ทำแบบทดสอบ หลักสูตรที่ 11 คลิก

12. หลักสูตร การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Loss ประเด็น“คิดเลขเป็น”

แบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ และต้องผ่าน 80 เปอร์เซนต์ จึงจะได้รับวุฒิบัตร

เรียนรู้เนื้อหา หลักสูตรที่ 12 คลิก

ทำแบบทดสอบ หลักสูตรที่ 12 คลิก

13. หลักสูตร การเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Loss โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

แบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ และต้องผ่าน 80 เปอร์เซนต์ จึงจะได้รับวุฒิบัตร

เรียนรู้เนื้อหา หลักสูตรที่ 13 คลิก

ทำแบบทดสอบ หลักสูตรที่ 13 คลิก

14. หลักสูตร ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้

แบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ และต้องผ่าน 80 เปอร์เซนต์ จึงจะได้รับวุฒิบัตร

เรียนรู้เนื้อหา หลักสูตรที่ 14 คลิก

ทำแบบทดสอบ หลักสูตรที่ 14 คลิก

15. หลักสูตร แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)

แบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ และต้องผ่าน 80 เปอร์เซนต์ จึงจะได้รับวุฒิบัตร

เรียนรู้เนื้อหา หลักสูตรที่ 15 คลิก

ทำแบบทดสอบ หลักสูตรที่ 15 คลิก

16. หลักสูตร ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR

แบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ และต้องผ่าน 80 เปอร์เซนต์ จึงจะได้รับวุฒิบัตร

เรียนรู้เนื้อหา หลักสูตรที่ 16 คลิก

ทำแบบทดสอบ หลักสูตรที่ 16 คลิก

17. หลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21

แบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ และต้องผ่าน 80 เปอร์เซนต์ จึงจะได้รับวุฒิบัตร

เรียนรู้เนื้อหา หลักสูตรที่ 17 คลิก

ทำแบบทดสอบ หลักสูตรที่ 17 คลิก

18. หลักสูตร มาเรียนรู้ทัศนศิลป์กันเถอะ

แบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ และต้องผ่าน 80 เปอร์เซนต์ จึงจะได้รับวุฒิบัตร

เรียนรู้เนื้อหา หลักสูตรที่ 18 คลิก

ทำแบบทดสอบ หลักสูตรที่ 18 คลิก

19. หลักสูตร ราชบุรี…..ที่รัก

แบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ และต้องผ่าน 80 เปอร์เซนต์ จึงจะได้รับวุฒิบัตร

เรียนรู้เนื้อหา หลักสูตรที่ 19 คลิก
ชมวีดิทัศน์ คลิก

ทำแบบทดสอบ หลักสูตรที่ 19 >>คลิก<<

20. หลักสูตร โปรแกรม Canva

แบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ และต้องผ่าน 80 เปอร์เซนต์ จึงจะได้รับวุฒิบัตร

เรียนรู้เนื้อหา หลักสูตรที่ 20 คลิก

ทำแบบทดสอบ หลักสูตรที่ 20 คลิก

แบบแจ้งความประสงค์รับเกียรติบัตรการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ครบทั้ง 20 หลักสูตร

>>คลิก<<

หลักสูตร ปี 2566 ขอบคุณที่มา : ratchaburi1.go.th

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button