สอบครูผู้ช่วย

ลิงก์เว็บไซต์ สมัครสอบครูผู้ช่วย กทม. 18 วิชาเอก 110 อัตรา สมัคร 6-13 ธ.ค.2565

ลิงก์เว็บไซต์ สมัครสอบครูผู้ช่วย กทม. 18 วิชาเอก 110 อัตรา สมัคร 6-13 ธ.ค.2565

ตามที่มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565

โดยมีกลุ่มวิชาเอกที่รับสมัคร จำนวน 18 วิชาเอก จำนวน 110 อัตรา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกดังนี้
   1) กลุ่มวิชาแนะแนว  จำนวน 30 อัตรา
   2) กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ จำนวน  40 อัตรา
   3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา
   4) กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา จำนวน 10 อัตรา
   5) กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 5 อัตรา
   6) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 5 อัตรา
   7) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 5 อัตรา
   8) กลุ่มวิชาประถมศึกษา จำนวน 5 อัตรา
   9) กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 5 อัตรา
   10) กลุ่มวิชาศิลปศึกษา – วาดเขียน จำนวน 3 อัตรา
   11) กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา
   12) กลุ่มวิชาคหกรรม จำนวน  2 อัตรา
   13) กลุ่มวิชานาฏศิลป์ จำนวน  2 อัตรา
   14) กลุ่มวิชาเกษตรกรรม จำนวน  2 อัตรา
   15) กลุ่มวิชาวัดผล จำนวน  2 อัตรา
   16) กลุ่มวิชาฟิสิกส์ จำนวน  2 อัตรา
   17) กลุ่มวิชาเคมี จำนวน  2 อัตรา
   18) กลุ่มวิชาชีววิทยา  จำนวน  2 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
   1) ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 15,050 บาท
   2) ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 15,800 บาท
   3) ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 15,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
   1) มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย และมีคุณวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกตามที่เปิดรับสมัครดังระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติปริญญาตรีแล้ว ว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ายคือ วันที่ 13 ธันวาคม 2565
   2) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ออกให้โดยคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย คือวันที่ 13 ธันวาคม 2565 และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
   3) พระภิกษุ หรือสามเณร ไม่มีสิทธิสมัครสอบหรือเข้าสอบแข่งขัน ทั้งนี้ตามคำสั่งมหาเถรสมาคมที่ 1/2564 ลวันที่ 28 กันยายน 2564 เรื่อง กรณีภิกษุสามเณรเรียนวิชา หรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ.2564 ข้อ 4 ห้ามพระภิกษุสามเณรสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือก เพื่อเข้ารับราชการหรือทำงานในหน่วยงานของรัฐ

รายละเอียดเพิ่มเติม
  – ประกาศรับสมัคร
  – เว็บไซต์สมัครสอบได้ https://teacherbkk.thaijobjob.com

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button