อบรมออนไลน์

สถาบันคุรุพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู โมดูล 2 และโมดูล 6 ภาคภาษาไทย จำนวน 6 รุ่น

สถาบันคุรุพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู โมดูล 2 และโมดูล 6 ภาคภาษาไทย จำนวน 6 รุ่น

สถาบันคุรุพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู โมดูล 2 และโมดูล 6 ภาคภาษาไทย จำนวน 6 รุ่นพร้อมให้ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2566 รับสมัครจำนวนรุ่นละ 500 คน รวมจำนวน 3,000 คน

ลงทะเบียนอบรมฯ ได้ที่ https://sites.google.com/kurupatana.ac.th/ksptpdi-7-module/ชาวไท
เข้ารับการอบรมผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ksplms.alldemics.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา https://www.ksp.or.th/2023/11/24/47361/

สถาบันคุรุพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู โมดูล 2 และโมดูล 6 ภาคภาษาไทย จำนวน 6 รุ่น พร้อมให้ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2566

ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยสถาบันคุรุพัฒนา เปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู เพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 2 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 1) หน่วยการเรียนรู้ (Module) 2 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาการปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ รุ่น 003  รุ่น 004  และรุ่นการศึกษาพิเศษ 002 และ 2) หน่วยการเรียนรู้ (Module) 6 การออกแบบและการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ รุ่น 001 (รุ่นนำร่อง)  รุ่น 002  และรุ่นการศึกษาพิเศษ 001 รับจำนวนรุ่นละ 500 คน รวมจำนวน 3,000 คน ลงทะเบียนอบรมฯ ได้ที่ https://sites.google.com/kurupatana.ac.th/ksptpdi-7-module/ชาวไทย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2566

สำหรับกำหนดการเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว จำนวน 6 รุ่น มีดังนี้

          1. หน่วยการเรียนรู้ (Module) 2 รุ่น 003 เริ่มการอบรมผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ (LMS) ระหว่างวันที่ 9 มกราคม – 1 เมษายน 256

          2. หน่วยการเรียนรู้ (Module) 2 รุ่น 004 เริ่มการอบรมผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ (LMS) ระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 10 เมษายน 2567

          3. หน่วยการเรียนรู้ (Module) 2 รุ่นการศึกษาพิเศษ 002 เริ่มการอบรมผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ (LMS) ระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 10 เมษายน 2567

          4. หน่วยการเรียนรู้ (Module) 6 รุ่น 001 (รุ่นนำร่อง) เริ่มการอบรมผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ (LMS) ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2567

          5. หน่วยการเรียนรู้ (Module) 6 รุ่น 002 เริ่มการอบรมผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ (LMS) ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 8 พฤษภาคม 2567

          6. หน่วยการเรียนรู้ (Module) 6 รุ่นการศึกษาพิเศษ 001 เริ่มการอบรมผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ (LMS) ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 8 พฤษภาคม 2567

การปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจำเป็นต้องเข้ารับการปฐมนิเทศจนจบและลงชื่อออกทุกท่าน ซึ่งสามารถลงชื่อได้ที่ระบบอบรม ksplms.alldemics.com ทั้งนี้ การอบรมภาคทฤษฎีผ่านระบบ LMS สามารถทำได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสมผู้อบรมแต่ละท่านภายในระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละรุ่น และสามารถอบรมเสร็จก่อนที่ระยะเวลากำหนดได้หากอบรมได้ครบ 100% และเข้าสัมมนาจะถือว่าผ่านการอบรมครั้งนี้

โดยผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู เพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หน่วยการเรียนรู้ (Module) 2 และ หน่วยการเรียนรู้ (Module) 6 ดังกล่าวนี้ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามที่คุรุสภากำหนด และทำความเข้าใจการเข้ารับการอบรมผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ (LMS) ด้วยการอ่านคู่มือ เอกสารต่าง ๆ และปฏิทินการอบรม หรือประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมครั้งนี้ให้เข้าใจอย่างดี เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ที่จะเปิดขึ้นกับผู้เข้ารับการอบรม

 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/kurupatana.ac.th/ksptpdi-7-module/ชาวไทย  หรือเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

ขอบคุณที่มา :: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button