เรื่องแนะนำ

สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และอนุมัติจบการศึกษา และการจัดทำระเบียนผลการเรียน ปพ. 1

สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และอนุมัติจบการศึกษา และการจัดทำระเบียนผลการเรียน ปพ. 1

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือเรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียนการสอนชดเชยการอนุมัติการจบการศึกษาและการจัดทำระเบียนผลการเรียนปพ. 1 ปีการศึกษา 2563 ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ตามหนังสือที่อ้างถึง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 กำหนดโดยระหว่างที่สถานศึกษาไปเรียนด้วยเหตุพิเศษให้ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแจ้งแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียนการสอนชดเชยและการอนุมัติการจบการศึกษา
ปีการศึกษา 2563 จากความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอซักซ้อมความเข้าใจดังนี้

1. การนับเวลาเรียนและสอนชดเชย ให้สถานศึกษาดำเนินการ ตามแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียนการสอนชดเชยและการอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ตามหนังสือที่อ้างถึง 2

2. การอนุมัติจบการศึกษา
2.1 กรณีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนครบตามโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบแต่ละระดับให้อนุมัติการจบการศึกษาภายในวันที่ 9 เมษายน 2564
2.2 กรณีนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ ติด 0 ร มส ให้การศึกษากำกับติดตามช่วยเหลือสอนซ่อมเสริมและดำเนินการวัดประเมินผลให้เสร็จสิ้นและอนุมัติการจบการศึกษาภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2554 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดำเนินการแก้ไขผลการเรียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 เพื่อให้ทันต่อการยื่นข้อมูลประกอบการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

3. การทำระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1
เนื่องจากเป็นการศึกษา 2563 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชน ได้กำหนดวันประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน o-net หลังจากวันที่นักเรียนจบการศึกษาแล้วภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 ทำให้สถานศึกษาไม่สามารถออกระเบียงแสดงผลการเรียนได้ทันตามกำหนด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อนักเรียนที่ต้องการไปสมัครเข้าเรียนต่อหรือใช้ในการอื่น

ดังนั้นในปีการศึกษา 2563 สถานศึกษาอาจไม่ต้องนำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน o-net
มากรอก ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนปพ. 1 หากสถานศึกษาใดหรือหน่วยงานใดมีความประสงค์ที่จะใช้ผลการทดสอบดังกล่าวให้แนบใบแจ้งผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน o-net ไปกับระเบียนแสดงผลการเรียนปพ.1 ทั้งนี้ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำกับติดตามและให้ความช่วยเหลือการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามแนวปฏิบัติข้างต้นโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

ขอบคุณที่มา ครูอัพเดทดอทคอม

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button