ข่าวการศึกษาเรื่องแนะนำ

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สรรหาครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 หมดเขตส่งผลงาน 16 เมษายน 2564

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สรรหาครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 หมดเขตส่งผลงาน 16 เมษายน 2564

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สรรหาครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 หมดเขตส่งผลงาน 16 เมษายน 2564

โครงการสรรหาครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

โครงการสรรหาครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ประจำปี พ.ศ. 2564

           เพื่อเป็นการยกย่องและสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูวิทยาศาสตร์ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเป็นครูที่ดีตั้งใจในการสอนนักเรียนและนักศึกษาให้เป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรมออกไปรับใช้สังคม เป็นครูที่รักความก้าวหน้าในการสอนสามารถคิดและใช้เทคนิคและนวัตกรรมใหม่ๆ ในการสอนวิทยาศาสตร์โดยมีความสามารถในสอนแบบการบูรณาการศาสตร์พื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้จริง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถใช้วิทยาศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ ตลอดจนรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ครูมีใจศรัทธาในอาชีพครูวิทยาศาสตร์ มีความเสียสละหมั่นศึกษาค้นคว้าเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ให้ก้าวทันโลกในยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดทำโครงการสรรหาครูวิทยาศาสตร์ประจำปี โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 จนถึงปัจจุบัน เรียกว่า “ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น” เพื่อประกาศเกียรติคุณและประกาศรางวัลในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ของแต่ละปี

ผู้มีสิทธิสมัคร  ครูสอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. สอนวิทยาศาสตร์ ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึง 16 เมษายน 2564 และปัจจุบันยังปฏิบัติการเป็นครูสอนด้านวิทยาศาสตร์
  2. มีผลงานที่แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสามารถในด้านการสอน ใช้เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ในเชิงบูรณาการ ตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษา หรือเป็นแบบอย่างของครูทั่วไป
  3. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณของความเป็นครู เป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่น

การสมัคร  มี 2 วิธี ดังนี้

  1. สมัครได้ด้วยตนเอง
  2. หน่วยงานที่สังกัดเสนอให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ

วิธีการสมัคร

  1. ส่งแบบรายงานประวัติ และผลงานต่างๆ เพื่อขอรับการสรรหาเป็นครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ไปยังสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564  แบบรายงานให้นำส่งจำนวน 2 ชุด
  2. ส่งแบบรายงานไม่เกิน 10 หน้า A4 โดยตนเองหรือโดยหน่วยงานที่สังกัด
  3. ส่งสำเนาหลักฐานของผลงานต่างๆ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ จะไม่คืนเอกสารใดๆ ทั้งสิ้น
  4. จัดส่งพัสดุไปรษณีย์ ถึง

          สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

          คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          ถนนพญาไท เขตปทุมวัน

          กรุงเทพฯ 10330

ผู้สนใจส่งแบบรายงานประวัติและผลงานไปยังสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 (แบบรายงานให้ส่งมาจำนวน 2 ชุด)

โครงการครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น 64

แบบรายงานข้อมูลประวัติ word/pdf

ที่มา https://www.scisoc.or.th/news_detail.php?news_id=81

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button