สื่อการสอนสื่อการสอนฟรีอบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์หลักสูตร คุณธรรม จริยธรรม สำหรับครู หลักสูตรสำหรับครูผู้สอน โดย สพป.เพรชบูรณ์ เขต 3

อบรมออนไลน์หลักสูตร คุณธรรม จริยธรรม สำหรับครู หลักสูตรสำหรับครูผู้สอน โดย สพป.เพรชบูรณ์ เขต 3

ขั้นตอนการได้รับเกียรติบัตร เรื่อง “คุณธรรมจริยธรรม สำหรับครู หลักสูตรสำหรับครูผู้สอน”

  • ใช้บัญชีของ Gmail ในการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ
  • ตรวจสอบความถูกต้องของ Gmail ที่ท่านลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง
  • ทำแบบทดสอบให้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
  • ต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 %
  • หากเกิดกรณีที่ไม่ได้รับเกียรติบัตร ส่งไปที่ gmail ให้ตรวสอบอีเมลของท่านอีกครั้งว่าพิมพ์ถูกหรือไม่

บทบาทของครูผู้สอน

ในการสอนตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนมีบทบาทสำคัญในการที่จะควบคุมกระบวนการให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ผู้สอนจึงควรมีความรู้ในทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ และเข้าใจสาระสำคัญของบทเรียนอย่างดี ปรับบทบาททัศนคติของตนเองและของผู้เรียนให้สอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง       บทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนควรปรับบทบาทของตนเอง ดังนี้      

1.  ผู้สอนเป็นผู้จัดทำให้เกิดการเรียนรู้ กำหนดบริบทของการเรียนรู้ให้ผู้เรียนใช้ความคิดให้ซับซ้อนยิ่งขึ้นกำหนดให้ผู้เรียนเห็นปัญหาที่มีขอบเขตกว้างขวาง กระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นว่าปัญหานั้นเป็นปัญหาของเขา       2.  จัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้เหมาะสมโดยควบคุมกระบวนการการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้        

3.  เป็นผู้ชี้แนะไม่ใช่ชี้นำ แสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนตามโอกาสที่เหมาะสม(ต้องคอยสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนและบรรยากาศการเรียนที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา)        

4.  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนรู้จักสังเกต มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนโดยทั่วถึงกันตลอดจนรับฟังและสนับสนุนส่งเสริมให้กำลังใจแก่ผู้เรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียนยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล        

5.  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนทำให้บรรยากาศในการเรียนการสอนเกิดความเป็นกันเองและมีความเป็นมิตรที่ดีต่อกันคอยช่วยแก้ปัญหาให้ผู้เรียนครูจึงควรมีความเป็นมิตร        

6.  ช่วยเชื่อมโยงความคิดเห็นของผู้เรียนและสรุปผลการเรียนรู้ตลอดจนส่งเสริมและนำทางให้ผู้เรียนได้รู้วิธีวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนจะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้        

7.  การจัดเวลาสอนควรจัดให้ยืดหยุ่นเหมาะสมกับเวลาที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมผู้สอนต้องพยายามเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมภายในเวลาที่เหมาะสมไม่มากหรือน้อยไป

แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สำหรับครู หลักสูตรสำหรับครูผู้สอน
คำชี้แจง แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบความรู้หลังเรียน ให้คลิกเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว ถ้าได้คะแนน 70% ขึ้นไป จะได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ตัวอย่างเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์หลักสูตร คุณธรรม จริยธรรม สำหรับครู หลักสูตรสำหรับครูผู้สอน โดย สพป.เพรชบูรณ์ เขต 3

ทำแบบทดสอบที่นี่

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรที่นี่ >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbxx2-ej8uwkwqCQxOOmf97j6CvunANHgJ_5FEIJ4RXVboH7VI9VVR63kTct0UG0nuNsRw/exec

ขอบคุณที่มา : สพป.สพป.เพรชบูรณ์ เขต 3

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button