อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณสำหรับครู

อบรมออนไลน์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณสำหรับครู

อบรมออนไลน์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T)

สวัสดีครับคุณครูทุกท่าน วันนี้ สื่อการสอนฟรี ดอทคอม ของเราขอนำเสนอ หลักสูตรการอบรมออนไลน์ ดีๆ อีกหนึ่งหลักสูตร สำหรับครูที่สอนด้านเทคโนโลยี หรือวิทยาการคำนวณครับ โดยเป็นหลักสูตรที่ สพฐ.ร่วมกับ สสวท.ครับ จะเป็นอย่างไรนั้นไปดูรายละเอียดกันเลยครับ

ขอเชิญคุณครูเข้าร่วม อบรมออนไลน์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T) ภายใต้นโยบาย “การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน”

จากความร่วมมือกันระหว่าง สพฐ และ สสวท 2 หน่วยงานชั้นนำการศึกษาของประเทศ

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1-15 พค.63 อบรมถึง 30 มิถุนายน 2563 ประกอบด้วย 4 หลักสูตรตั้งแต่ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เข้าอบรมเป็นครูหรือผู้ได้รับมอบหมายให้สอนวิทยาการคำนวณในโรงเรียนทุกสังกัด

สมัครสมาชิกและอบรมฟรีได้ที่  https://teacherpd.ipst.ac.th

แนะนำหลํกสูตร การพัฒนาครูหลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ Coding for Teacher (C4T)

การอบรมครูวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) หลักสูตร 2 รุ่นที่ 1

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งประกาศตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล และมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามรูปแบบโครงสร้างประเทศไทย 4.0 ที่กำหนดเป้าหมาย และทิศทางของประเทศให้เป็นประเทศที่สร้างนวัตกรรมบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยได้พัฒนามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสาระใหม่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยมาตรฐานการเรียนรู้ 2 มาตรฐานการเรียนรู้ คือ การออกแบบและเทคโนโลยี (Design and Technology) และวิทยาการคำนวณ (Computing Science)

ทั้งนี้เนื้อหาวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักของเทคโนโลยี มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา มีการบูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดขึ้นใหม่ทั้งหมด ดังนั้นผู้สอนอาจไม่เข้าใจ หรือมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในหลักการต่าง ๆ ของมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด รวมทั้งกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด สสวท. จึงจำเป็นต้องจัดการอบรมให้แก่ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานหลักสูตร และตัวชี้วัด รวมทั้งวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดทั้งหมด และสามารถนำความรู้ไปจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ในสถานศึกษาของตนเอง หรือสถานศึกษาอื่น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ วิธีการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัดและประเมินผลในสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ให้ครูผู้สอนมีความพร้อม และจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาโดยคำนึงถึงผู้ใช้และบริบทที่เกี่ยวข้อง มีการบูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานในชีวิตจริง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาการอบรม

การอบรมนี้มีจำนวน 1 หลักสูตร คือ “การอบรมครูวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ปี 2562 หลักสูตร 2” ประกอบด้วย 1 วิชา คือ วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตร 2

แนะนำการใช้งานระบบอบรมครู

การสมัครมาชิกและการลงทะเบียน

https://teacherpd.ipst.ac.th/?fbclid=IwAR0hnhDlffBuxo4yekTlnJOrm5iVuS0QiCnwv1txwwjBtQcC6Wa4HvUCqDs

การพิมพ์วุฒิบัตร

https://teacherpd.ipst.ac.th/?fbclid=IwAR0hnhDlffBuxo4yekTlnJOrm5iVuS0QiCnwv1txwwjBtQcC6Wa4HvUCqDs

ขอบคุณที่มา : https://teacherpd.ipst.ac.th/

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button