ข่าวการศึกษา

เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

อัพเดทล่าสุด

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.เผยแพร่ “เอกสารเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทวิชาการ)” รายการแข่งขันฯ จำนวน 40 กิจกรรม 96 รายการได้ดำเนินการปรับปรุงเกณฑ์รายการแข่งขันให้มีความชัดเจน สอดคล้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นประโยชนในการพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะนักเรียนต่อไป
เอกสารฯ ได้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมต่างๆจำแนกได้ดังนี้
1. การศึกษาระดับปฐมวัย
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1 กิจกรรมแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
2.1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2.1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2.2 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักสูตร
2.2.1 การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
2.2.2 การจัดกิจกรรมยุวบรรณารักษ์เพื่อส่งเสริมการอ่าน
2.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

ศิลปหัตถกรรม 2566 เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2565  

ด้วยทาง OBEC Film เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมการ การประกวดภาพยนตร์สั้น 🎬


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ในการจัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
ได้จัดทำ (ร่าง)เกณฑ์การประกวดภาพยนตร์สั้น เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงขอความร่วมมือทุกท่าน ได้โปรดแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง
กับการจัดกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้นในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อทราบ ต่อไป
ขอบคุณครับ
https://shorturl.asia/pUCfd

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ที่เอกสารดาวน์โหลดหมายเหตุ
1หนังสือนำส่ง ที่ ศธคลิกที่นี่ 
2ประกาศการจัดงานฯคลิกที่นี่ 
3ผู้ประสานงานคลิกที่นี่ 

เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ที่หมวดหมู่ดาวน์โหลดหมายเหตุ
1ภาษาไทยคลิกที่นี่ ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ย. 2565 ,อัพเดต 14 พ.ย. 2565 เวลา 10.20น. 
2คณิตศาสตร์คลิกที่นี่
อัพเดตการต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 10 พ.ย. 2565 เวลา 09.45น
 
3วิทยาศาสตร์คลิกที่นี่ 
4นักบินน้อย สพฐ.คลิกที่นี่ 
5สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมคลิกที่นี่ อัพเดต 9 พ.ย. 2565 เวลา 15.40น. 
6สุขศึกษา และพลศึกษาคลิกที่นี่ 
7ศิลปะ-ทัศนศิลป์คลิกที่นี่ 
8ศิลปะ-ดนตรีคลิกที่นี่ 
9ศิลปะ-นาฏศิลป์คลิกที่นี่ 
10ภาษาต่างประเทศคลิกที่นี่ อัพเดต กลุ่มกิจกรรมภาษาอังกฤษ วันที่ 14 พ.ย. 2565 เวลา 13.50น. 
11กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคลิกที่นี่
อัพเดตกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC), 13 พ.ย. 2565 เวลา 21.00น.
 
12คอมพิวเตอร์คลิกที่นี่ 
13หุ่นยนต์คลิกที่นี่ 
14การงานอาชีพคลิกที่นี่ 
15ปฐมวัยคลิกที่นี่ 
16การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)คลิกที่นี่ อัพเดต 14 พ.ย. 2565 เวลา 12.00น. 
17การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ)คลิกที่นี่ 
18การศึกษาพิเศษ(ศูนย์การศึกษาพิเศษ)คลิกที่นี่ 

กิจกรรมท้องถิ่น

ที่หมวดหมู่ดาวน์โหลดหมายเหตุ
1ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ศิลปวัฒนธรรมอีสาน)

เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ที่หมวดหมู่ดาวน์โหลดหมายเหตุ
1เกณฑ์การแข่งขันภาษาไทยคลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
2เกณฑ์การแข่งขันคณิตศาสตร์คลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
3เกณฑ์การแข่งขันวิทยาศาสตร์คลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
4เกณฑ์การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.คลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
5เกณฑ์การแข่งขันสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมคลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
6เกณฑ์การแข่งขันสุขศึกษา และพลศึกษาคลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
7เกณฑ์การแข่งขันศิลปะ-ทัศนศิลป์คลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
8เกณฑ์การแข่งขันศิลปะ-ดนตรีคลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
9เกณฑ์การแข่งขันศิลปะ-นาฏศิลป์คลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
10เกณฑ์การแข่งขันภาษาต่างประเทศคลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
11เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
12เกณฑ์การแข่งขันคอมพิวเตอร์คลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
13เกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์คลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
14เกณฑ์การแข่งขันการงานอาชีพคลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
15เกณฑ์การแข่งขันปฐมวัยคลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
16การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)คลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
17การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ)คลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
18การศึกษาพิเศษ(ศูนย์การศึกษาพิเศษ)คลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ขอบคุณที่มา  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button