ข่าวการศึกษาดาวน์โหลดสื่อเรื่องแนะนำ

แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563-2565) ปรับ วิสัยทัศน์ พัฒนาพลเมืองให้เข้มแข็ง ฉบับล่าสุด !!

แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563-2565) ปรับ วิสัยทัศน์ พัฒนาพลเมืองให้เข้มแข็ง ฉบับล่าสุด !!

แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563-2565) ปรับ วิสัยทัศน์ พัฒนาพลเมืองให้เข้มแข็ง ฉบับล่าสุด !!

แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563-2565)

กระทรวงศึกษาธิการ  กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์  ในระยะ 3 ปีข้างหน้า ที่ให้น้ำหนักจากการใช้ประโยชน์จากโอกาสภายนอก เพื่อมาลดจุดอ่อนภายในกระทรวงศึกษาธิการ เน้นไปที่การวางระบบบริหารจัดการ
ให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ระดับจังหวัด และระดับภาคภูมิศาสตร์ เพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

วิสัยทัศน์ “กระทรวงศึกษาธิการวางระบบเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้- ทักษะ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง”

พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
4. เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563-2565)

ติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..
เอกสารแผนยุทธศาสตร์ ศธ. (พ.ศ.2563-2565)

ขอขอบคุณเนื้อหาข่าวโดย ครูอัพเดท ดอทคอม และติดตามอ่านต่อได้ที่  ศธ.360 องศา  วันที่  8  เมษายน  2563

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button