สอบครูผู้ช่วย

ลิงก์รับสมัคร สอบครูผู้ช่วย สังกัดกทม. ครั้งที่ 1/2566 บรรจุครั้งแรก 165 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 22 – 29 สิงหาคม 2566

ลิงก์รับสมัคร สอบครูผู้ช่วย สังกัดกทม. ครั้งที่ 1/2566 บรรจุครั้งแรก 165 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 22 – 29 สิงหาคม 2566

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2566

ด้วยกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการสอบแข่งชันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2566 ดังต่อไปนี้

 1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
      1.1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 15,050 บาท
      1.2 ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 15,800 บาท
      1.3 ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 15,800 บาท

รายละเอียดตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ มีดังนี้

   1) วิชาเอกแนะแนว จำนวน 10 อัตรา
   2) วิชาเอกการศึกษาพิเศษ จำนวน 100 อัตรา
   3) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 อัตรา
   4) วิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 10 อัตรา
   5) วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 10 อัตรา
   6) วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 5 อัตรา
 

 1. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิตรงตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
      2.1 มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย และมีคุณวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกตามที่เปิดรับสมัครดังระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ขึ้งคุณวุฒิดั่งกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติปริญญาตรีแล้วว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย คือวันที่ 29 สิงหาคม 2566

กรณีที่ผู้สมัครนำหลักฐานการศึกษามาใช้สมัครสอบแข่งขันฯ ที่มิได้ระบุสาขาวิชา หรือโปรแกรมวิชา หรือแขนงวิชา หรือวิชาเอกที่ศึกษาไว้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 13 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสำนักร้าน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 1206.6/ต16 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2566

    2.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาสำหรับปฏิบัติหน้าที่สอนไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ายคือวันที่ 29 สิงหาคม 2566 และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่คุรุสภาสำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน ต้องมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
    2.3 พระภิกษุ หรือสามเณร ไม่มีสิทธิสมัครสอบหรือเข้าสอบแข่งขัน ทั้งนี้ ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม ที่ 1/2564 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 เรื่อง กรณีพระภิกษุสามเณรเรียนวิชา หรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2564 ข้อ 4 ห้ามพระภิกษุสามเณรสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือก เพื่อเข้ารับราชการหรือทำงานในหน่วยงานของรัฐ

 1. วิธีการสมัครสอบ
  เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุตราชการ)

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button